Medikamentregning
2014-2015 - SPL1004MED - 1sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 •  forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
 • forklarer hva mol og IE innebærer
 • forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kan identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave.
 • forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent
 • forklarer begrepet dråpetall
 •  forklarer hva fortynning er

  Ferdighet
  Studenten

  • behersker omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
  • behersker regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
  • behersker regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og som tabletter
  • behersker utregning av infusjonshastighet
  • behersker regneoppgaver med dråper
  • behersker regneoppgaver knyttet til fortynning

  Generell kompetanse
   Studenten behersker medikamentregning som verktøy for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie

Emnets temaer

 • måleenheter
 • dose, mengde og styrke
 • infusjoner og fortynning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Digital eksamen, 2 timer i medikamentregning.
 • Tas via Fronter
 • Bestått forutsetter feilfri eksamen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se datoer i eksamensplan. Det tilrettelegges for inntil 2 nye forsøk i inneværende semester. Se supplerende opplysninger.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Supplerende opplysninger

Ved andre kontinuasjon (tredje forsøk): Kandidater med én feil etter digital eksamen vil få tilbud om muntlig høring. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.