Medikamentregning
2014-2015 - SPL1004MEDD - 1sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap studenten:  

 • forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
 • forklarer hva mol og IE innebærer
 • forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kan identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave.
 • forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent

forklarer begrepet dråpetall
forklarer hva fortynning er

Ferdighet studenten:  

 • behersker omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
 • behersker regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
 • behersker regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og tabletter, infusjoner og infusjonshastighet
 • behersker regneoppgaver med dråper
 • behersker regneoppgaver knyttet til fortynning

 Generell kompetanse studenten:
behersker medikamentregning som verktøy for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie

Emnets temaer

 • måleenheter
 • dose, mengde og styrke
 • infusjoner og fortynning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Digital eksamen, 2 timer i medikamentregning.
 • Tas via Fronter
 • Bestått forutsetter feilfri eksamen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se datoer i eksamensplan. Det tilrettelegges for inntil 2 nye forsøk i inneværende semester. Se supplerende opplysninger.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Supplerende opplysninger

Ved andre kontinuasjon (tredje forsøk): Kandidater med én feil etter digital eksamen vil få tilbud om muntlig høring. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.