Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
2014-2015 - SPL1012 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

SPL1004 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene

SPL1092 Menneske, helse og samfunn I

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
studenten  

 • kjenner vitenskapsteoretiske tradisjoner,ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling
 • kjenner sykepleiefagets historie,tradisjoner og verdigrunnlag
 • kjenner sykepleiefagets teoretiske perspektiver
 • relaterer yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere til sykepleieutøvelsen
 • har kunnskap om sentrale etiske prinsipper
 • har kunnskap om aldringsprosessens betydning for det å være syk og hjelpetrengende
 • har kunnskap om menneskers grunnleggende behov
 • har kunnskap om og anvender sykepleiens problemløsende metode
 • har kunnskap om lovverk og formelle rammer som grunnlag for sykepleiedokumentasjon
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser med tanke på å videreutvikle og endre praksis
 • forstår hvordan kultur og møter mellom folk med kulturell bakgrunn ulik ens egen påvirker vurdering og tolkning av pasientdata I en sykepleiesammenheng

Ferdighet
Studenten

 • innhenter og anvender kunnskap fremkommet gjennom forskning
 • utfører dokumentasjon i sykepleie i samsvar med lovpålagte plikter
 • beskriver sykepleiefaget med sykepleiefagets verdigrunnlag og teoretiske perspektiver

Generell kompetanse
Studenten

 • anerkjenner kunnskap som grunnlag for utøvelse av sykepleie
 • reflekterer over etiske utfordringer og ser disse i lys av etisk teori
 • forstår pasientens perspektiv og er bevisst fagets og språkets betydning i skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • viser respekt og et helhetlig syn på personer som er hjelpetrengende
 • forstår aldring og geriatriske tilstander som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming
 • anerkjenner kunnskap og relevante forskningsresultater som grunnlag for utøvelse av sykepleie
 • forstår sammenhengen og innholdet i begrepene faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet

Emnets temaer

Vitenskapsteori og forskningsmetoder:

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner, ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling

Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver:

 • Sykepleiefagets grunnleggende verdier, historie, teoretiske perspektiver og modeller
 • Sykepleie i dagens helsetjeneste
 • Etiske prinsipper, yrkesetikk, lovgivning og rettsregler

Grunnleggende sykepleie:

 • Menneskers grunnleggende behov
 • Å være syk og hjelpetrengende
 • Relasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst. Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav individuelt og i grupper som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2014

Erstatter

SPL 1002 og SPL 1011