Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2014-2015 - SPL2012 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  SPL1004 
 •  SPL1004MED
 •  SPL1012
 •  SPL1092
 •  VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

SPL1012

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenner vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske prinsipper
 • Gjør rede for litteraturstudie som metode
 • Gjør rede for sykepleiens menneskesyn, relasjonelle og moralske dimensjoner
 • Gjør rede for sykepleiens teoretiske perspektiver
 • Gjør rede for elementene i kunnskapsbasert praksis
 • Viser bred kunnskap om ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov ved utredning av sykdom, behandling, rehabilitering, lindring og en verdig død.
 • Gjør rede for sykepleien til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter basert på kliniske vurderingsprosesser
 • Gjør rede for det helsefremmende og forebyggende aspekts betydning i sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter
 • Har kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten
 • Viser innsikt i helselovgivningens regulering av plikter og rettigheter blant aktørene i helsetjenesten

Ferdighet

 • Er metodisk i skriftlige arbeider
 • Er systematisk i søk og granskning av vitenskapelige artikler
 • Identifiserer og gjør rede for etiske utfordringer og argumenterer for ulike handlingsalternativer
 • Anvender sentrale begreper i beskrivelse av sykepleiens rolle og funksjon
 • Analyserer og diskuterer faglige, juridiske og etiske problemstillinger i pasientrelaterte situasjoner
 • Anvender anerkjent fag- og forskningslitteratur som kunnskapskilde knyttet til sykepleie i pasient- og pårørendesituasjoner
 • Viser evne til kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse

 • Viser forståelse for betydningen av fagutvikling, forskning og nytenkning knyttet til klinisk sykepleie
 • Viser innsikt i egen og andres virkelighetsforståelse (inkludert livssyn, kultur, syn på helse)
 • Viser innsikt i betydningen av ulike kunnskapskilder som grunnlag for kunnskapsbasert sykepleie
 • Viser innsikt i pasientsikkerhet som viktig element i faglig forsvarlighet i sykepleien
 • Viser innsikt i livsløpshendelser og den gjensidige sammenhengen mellom lidelse, alder og sosialt liv i et sykepleieperspektiv

Emnets temaer

1. Vitenskapsteori og forskningsmetode

 •  Vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske prinsipper
 •  Systematisk søk og granskning av vitenskapelige artikler
 •  Prinsippene i litteraturstudie som metode

2. Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver

 •  Etikk relatert til sykepleie
 •  Sykepleieteoretiske perspektiver
 •  Prinsippene i Kunnskapsbasert praksis

3. Grunnleggende sykepleie til pasienter med akutte, kritiske og kroniske lidelser

 • Pasientfenomener og livsutfordringer i sykepleien
 • Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon i sykepleien
 • Metodiske handlinger i sykepleien
 • Sykepleie ved somatiske lidelser
 • Sykepleie ved psykiske lidelser
 • Forebygging og rehabilitering i sykepleien
 • Livsløpsperspektivet i sykepleien
 • Pårørendeperspektivet i sykepleien
 • Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten
 • Helselovgivning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering
Gruppearbeid med opponentskap/respondentskap

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 •  Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

 • Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en  idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.
 • Innleveringsoppgaver i følgende tre temaer: kronisk syke, pårørende, og etikk/lovverk. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Se undervisningsplan for 2. studieenhet for nærmere opplysninger.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2

Supplerende opplysninger

Viser til retningslinjer for SPL2012 i Undervisningsplanen for studieenhet 2