Sykdomslære somatikk
2014-2015 - SPL2031D - 10sp

Forutsetter bestått

  •  PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  •  SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  •  SPL1004MEDD Medikamentregning
  •  SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
  •  SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
  •  VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  •  enten VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
  •  eller VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
  •  eller VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

- har kunnskap om patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- har kunnskap om de vanligste medisinske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
- har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Generell kompetanse - studenten

- har innsikt i hva som forårsaker sykdom, og hvordan sykdom kommer til uttrykk hos mennesker gjennom symptomer og forandringer i vitale tegn

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske og kirurgiske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Refleksjon og gruppearbeid inkluderes ved bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet. Fullskalasimulering.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgaveteksten. Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.