Sykdomslære psykiatri
2014-2015 - SPL2041 - 5sp

Forutsetter bestått

• PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
• SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
• SPL1004MED Medikamentregning
• SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
• SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
• VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

enten VPK 2002 Veilledet praksis i kirurgi, eller
VPM 2002 Veiledet praksis i medisin, eller
VPP 2002 Veiledet praksisi psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
• Har kunnskap om patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke.
• Har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling.
• Har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten.
• Har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling.
Generell kompetanse - studenten
• Har innsikt i hva som forårsaker sykdom, og hvordan sykdom kommer til uttrykk hos mennesker gjennom symptomer og forandringer i vitale tegn.

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetsikring av oppgavetekst. Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring.

Læremidler

Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.