Helsetjenestens organisering, brukermedvirkning og helsefremmende arbeid
2014-2015 - SPL3013D - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1004
 • SPL1004MED
 • SPL1012
 • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • gjenkjenner forskningsetiske problemstillinger
 • anvender sykepleievitenskaplige og samfunnsvitenskapelige begreper i forståelsen av sykepleierens
 • funksjon på lokalsamfunnsnivå
 • anvender et helhetlig perspektiv og har innsikt i tverrprofesjonelt samarbeid knyttet til helsetjenesten
 • på lokalsamfunnsnivå
 • gjør rede for lover og forskrifter som regulerer kommunehelsetjenesten
 • drøfter organisering, planlegging og prioriteringer på ulike nivåer i helsetjenesten, sett i lys av et
 • pasientsikkerhetsperspektiv
 • drøfter kvalitet og brukermedvirkning og samhandling i helsetjenesten i forhold til alder og ulike
 • grupper i samfunnet
 • har kunnskap om innholdet i, og anvendelse av begrepet e-helse.
 • drøfter helsefremmende arbeid på systemnivå og i forhold til ulike grupper i lokalsamfunnet, herunder
 • fokus på innvandrerhelse
 • gjør rede for etiske problemstillinger
 • gjør rede for prinsipper og ideer bak universell utforming

Ferdigheter - studenten:

 • produserer eget prosjektarbeid og får erfaring med prosjektledelse
 • gransker og presenterer kritisk eget og andres prosjektarbeid
 • anvender emnets temaer og kunnskapsområder inn i prosjektet på en måte som bidrar til at emnets
 • kunnskapsmål nås.
 • identifiserer etiske dilemma knyttet til emnet
 • behersker samarbeid i gruppe

Generell kompetanse - studenten:

 • identifiserer behovet for fagutvikling i klinisk sykepleie og bidrar til innovasjon og nytenkning
 • viser gjennom opposisjon og respondentskap kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger

Emnets temaer

 • Prosjektarbeid og fagutvikling
 • Helsetjenestens organisering, prioriteringer og planlegging i kommunehelsetjenesten
 • Kvalitet og brukermedvikning i helsetjenesten
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå
 • Universell utforming

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Teoretisk prosjektarbeid i gruppe. Veiledning i grupper med respondent- og opponentskap. Eksamensseminar med respondent- og opponentskap.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektrapporten, deltagelse i respondent- og opponentskap og eksamens seminaret vurderes.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltagelse i prosjektgruppe og produksjon av prosjektrapport, veiledning og eksamens seminar med respondent- og opponentskap.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplanen studieenhet 3

Erstatter

SPL3012D