Bacheloroppgave i sykepleie
2014-2015 - SPL3903 - 20sp

Forutsetter bestått

 • SPL2031 Sykdomslære somatikk
 • SPL2041 Sykdomslære psykiatri
 • SPL2012 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten

Studentene kan gjenstå med to praksisperioder når skisse for bacheloroppgaven leveres. Når bacheloroppgaven leveres kan studenten gjenstå med én praksisperiode.

SPL 3013 må være bestått før  utvidet plan for bacheloroppgaven kan leveres.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder innen kvalitativ og kvantitativ tilnærming
 • Studenten kan redegjøre for litteraturstudie som metode
 • Studenten har kunnskap om relevante publikasjonskanaler og databaser for sykepleie- og helsefaglig forskning
 • Studenten har innsikt i forskningsetiske retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning

Ferdigheter

 • Studenten utfører systematisert litteratursøk og anvender relevante kilder i alle deler av bacheloroppgaven
 • Studenten utfører kritisk, logisk og konstruktiv argumentasjon, muntlig og skriftlig
 • Studenten behersker normer for vitenskaplig skrivemåte
 • Studenten drøfter et relevant sykepleiefaglig perspektiv i forhold til selvvalgt emne for bacheloroppgaven
 • Studenten skal vise kritisk refleksjon over eget arbeid, læringsutbytter og utført samarbeid i eksamensgruppe

Generell kompetanse

 • Studenten anvender relevant fagterminologi
 • Studenten redegjør for elementer i kunnskapsbasert sykepleiepraksis
 • Studenten viser evne til nytenkning i valg av emne for bacheloroppgaven
 • Studenten viser muligheter til innovasjon i tjenesteutvikling gjennom bacheloroppgavens konklusjon

Emnets temaer

 •  Forskningsdesign
 •  Forskningsmetode
 •  Forskningsetikk
 •  Sykepleieteoretisk tilnærming
 •  Systematisk søk og bruk av litteratur
 •  Kunnskapsbasert praksis

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Seminar med respondent- og opponentskap

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe med muntlig individuell høring. Skriftlig oppgave må være bestått for å kunne gå opp til muntlig høring. Skriftlig oppgave vil gi en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring kan karakteren justeres med inntil 2 karakterer. Både skriftlig og muntlig del må være bestått for at endelig karakter kan gis.

Dersom studentene ved den muntlige individuelle høringen ikke kan gi en selvstendig individuell refleksjon over oppgavens innhold og organisering, kan prestasjonen vurderes til "ikke bestått".

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern sensor + intern sensor vurderer alle besvarelser.
 Ekstern sensor + intern sensor gjennomfører muntlig høring

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering kan studenten gå opp til ny eksamen. Ved ikke bestått skriftlig oppgave gis anledning til å levere ny eller revidert bacheloroppgave én gang i påfølgende semester. Ved ikke bestått individuell muntlig del av eksamen gis anledning til å levere ny eller revidert Bachelor oppgave en (1) gang i påfølgende semester med ny muntlig del av eksamen basert på ny eller revidert innlevering.
Ved kontinuasjon gis det tilbud om 2 veiledninger for skriftlig del (ikke obligatorisk). Det fordres ikke gjentagelse av obligatoriske arbeidskrav innen emnet hvis tidligere godkjent. Med hjemmel i Studieforskrift for Høgskolen i Gjøvik § 25.7 gis det ikke adgang til å få vurdert en ny bacheloroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Skisse til Bacheloroppgave
 • Utvidet plan
 • Aktiv deltagelse i opponent- og repondentskap
 • 2 veiledninger

Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at Bacheloroppgaven ikke kan innleveres.

Se ellers Undervisningsplan for 3. studieenhet for nærmere opplysninger.

Erstatter

SPL3902

Supplerende opplysninger

Skisse til bacheloroppgave leveres til emneansvarlig. Denne skissen skal være på ca 300 - 500 ord. Skisse til bacheloroppgave danner grunnlag for tildeling av veileder.

Godkjent utvidet plan for bacheloroppgave utarbeides under veiledning og er grunnlaget for diskusjon i respondent og opponentskapet. 1 av 2 obligatoriske veiledninger er knyttet til utarbeidelsen av utvidet plan.

Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 13 000 ord, (10 000 ord for individuell besvarelse dersom denne er innvilget).

Besvarelsen leveres elektronisk i pdf-format i Fronter. Alle besvarelser vil gjennomgå en plagiatkontroll.

Besvarelser som vurderes til karakteren C eller bedre vil bli tilgjengelig i høgskolens bibliotek dersom forfattere og veileder tillater dette.