Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie
2014-2015 - SPL4171 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4111 Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Har forståelse for ulike kunnskapssyn og vitenskapelig tenkning relevant for sykepleie
 • Har kunnskap om granskning og vurderinger av vitenskapelige artikler
 • Kan gjennomføre systematiske litteratursøk og opprette en søkeprotokoll
 • Har kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i sykepleie
 • Kan relatere klinisk sykepleiepraksis til ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner

Emnets temaer

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • Idehistorie og utviklingen av vitenskapsteori
 • Vitenskapsteoretiske tilnærminger og klinisk praksis
 • Forskningsbasert kunnskap i sykepleie
 • Systematiske litteratursøk
 • Vurdering og granskning av vitenskapelige artikler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminar(er) gjennom hele perioden. Ved fravær må studenten levere en skriftlig oppgave
 • Studieoppgaver i gruppe

Læremidler

Utdeles ved oppstart