Introduksjon til nettverksarbeid trinn I
2014-2015 - VIU8321 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU 8321 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over studentroller, rammer og hva studentene kan vente seg av hjelp og oppfølging fra Høgskolen. Sentralt vil være å få en innføring i arbeidsmetoder og læringsformer i studiet inkludert innhold, arbeids- og vurderingsformer. I tillegg vil emnet gi studentene en grunnleggende innføring i helsefilosofi, relasjonskompetanse, nettverkstenkning og kommunikasjonsprosesser. Sentralt vil være å få innsikt i nettverksmøters grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak bruken av nettverksmøter. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for praksis.

 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger

Emnets temaer

 • Student anno 2014, rettigheter og plikter
 • Innføring i bruk av IKT (Fronter)
 • Relasjonskompetanse
 • Reflekterende prosesser
 • Åpne samtaler i nettverksmøter
 • Recovery, narrativer og samarbeidende relasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Gruppebasert semesteroppgave med framlegg

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Én intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 •  Læringsplan
 •  Selvbiografi
 •  Kunnskapslogg 1
 •  Praksislogg 1
 •  Prosjektlogg 1
 •  Diskusjonsinnlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8
 •  Skriftlig kommentar til de andre gruppenes semesteroppgaver

Læremidler

 • Anderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Anderson, H. (2003) Samtale, sprog og terapi: Et postmoderne perspektiv. København: Reitzel
 • Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Egeland, T. J. (2011) Ny praksis Et nytt psykisk helsevern. Erfaringskonferansen.no
 • Eliassen, H. & Seikkula, J. (red.) (2006) Reflekterende prosesser i praksis: Klientsamtaler, veiledning konsultasjon og forskning.
 • Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget
 • Gjertzen, A. R. (2011) ”La eksperten fare”
 • Karlsson, B. & Borg, M. (2013) Psykisk helsearbeid: Humane og sosiale perspektiver og praksiser. Oslo: Gyldendal
 • Lundby, G. (red) (2009) Terapi som samarbeid: Om narrative praksisformer. Oslo: Pax
 • ODIN håndbok
 • Seikkula, J. & Arnkil, T. (2007) Nettverksdialoger.  Oslo: Universitetsforlag
 • Seikkula, J. (2012) Åpne samtaler. Oslo: Universitetsforlaget
 • Seikkula, J. & Arnkil, T. (2013). Åpen dialog i relasjonell praksis – Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Gyldendal Norsk Forlag
 • Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. (2012) Åpne samtaler i nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget
 • Aamodt. L. G, m.fl.. (2011) Samhandling mellom barnevern og BUP: Kunnskapsutvikling i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk