Nettverksmøtet som metode trinn I
2014-2015 - VIU8331 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Emnet vil gi studentene en grunnleggende innføring i nettverksmøtet som metode basert på andre terapeutiske tilnærminger. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene ved nettverksmøtene. Gjennom praksisveiledning, deltakelse i rollespill og arbeid med den gruppebaserte eksamensoppgaven skal studenten utvikle evnen til å se seg selv i samspill med andre.

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • gjennomføring av åpne samtaler i nettverksmøter
  • relasjonskompetanse og dens betydning for møtet mellom de profesjonelle, brukeren og dens sosiale nettverk
 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • kunne identifisere og analysere prosesser i nettverksmøter
  • språkets og samtalens betydning for samhandling
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner i møte med den kriserammete og hans/hennes sosiale nettverk
 • Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Emnets temaer

 • Empowerment
 • Brukerstyring
 • Dialogens filosofi
 • Motiverende samtaler
 • Integrert behandling
 • Å ta opp uro
 • Oppmerksomt nærvær

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert, avsluttende eksamensoppgave (teller 50%)
 • Poster og posterpresentasjon (teller 10%)
 • Mappe (teller 40%)
 • Alle deler må være bestått (E eller bedre) for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Eksamensoppgaven, posteren og posterpresentasjonen samt mappen vurderes av intern sensor+sensor fra praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Praksislogg 2 og 3
 • Kunnskapslogg 2
 • Prosjektlogg 2
 • Diskusjonsinnlegg 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16
 • Egenvurdering

Læremidler

 • Askheim, O. P. & Starrin, B. (red) (2007) Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Ulvestad, A., et al. (red.) (2007) Klienten – den glemte terapeut: Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal.
 • Duncan, B. & Sparks, J. (2008) I fellesskap for endring: En håndbok i klient- og resultatstyrt terapi. Oslo: Gyldendal.
 • Jørgensen,  A., et al. (2012) Åpne samtaler i nettverksmøter +KOR = sant?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3, 251-260.
 • Svare, H. (2008) Den gode samtalen: Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.
 • Hansen, F. T. (2008) At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Hans Reitzels Forlag.
 • Falk, B. (2008) Å være der du er: Samtale med kriserammede. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Diverse artikler av Anders Lindseth
 • Barth, T., Børtveit,T, og Prescott, P. (2013) Motiverende intervju: Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Mueser, K. m.fl. (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Eriksson,  E. &T. E. Arnkil (2009) Taking Up One's Worries: A Handbook on Early Dialogues
 • Kåver, A. (2005) Å leve et liv, ikke vinne en krig. Oslo: Gyldendal.
 • Binder, P-E. (2011) Et oppmerksomt liv: Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Williams, M., Penman, D. (2012) Mindfulness: Å finne fred og ro i din hektiske hverdag. Oslo: Arneberg.
 • Vibe, M. de og Karem, R. (2007) Nå: Tilstedeværelsen i hverdagen. Oslo: Eget forlag.
 • Diverse artikler av Bjørn Alterhaug