Innføring i oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis
2014-2015 - VIU8451 - 15sp

Forventet læringsutbytte

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for oppmerksomt nærvær
  • Oppmerksomt nærvær som en tilnærming utviklet gjennom en aksepterende holdning og et personlig engasjement, både i formelle og uformelle praksis, i stillhet og i dialog
 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • Betydningen av oppmerksomt nærvær for god kommunikasjon, læring, samvær med andre, etiske handlinger, egenomsorg og personlig utvikling
 • Kandidaten har utviklet en egen praksis i oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan instrurere og veilede i forhold til kroppsskanning, oppmerksomhet i bevegelse, sittende oppmerksomhet og vennlighetsmeditasjon
 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Emnets temaer

 • Oppmerksomt nærvær i pedagogikk, kommunikasjon og etikk
 • Oppmerksomt samvær
 • Vennlighetsmeditasjon
 • Min vei videre

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emne 2 vil gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær som metode. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene knyttet til å anvende oppmerksomt nærvær i en profesjonell sammenheng.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Mappen skal inneholde den individuelle læringsplan, selvbiografi, fem kompetanselogger, fem prosjektlogger, tjue diskusjonsinnlegg, skriftlige kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver og en egenvurdering. Mappen vektes med 50% i beregning av den endelige karakteren.
 • Den avsluttende prosjektoppgaven skrives i gruppe på to eller flere studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Oppgaven er fortrinnsvis en fagartikkel basert på prosjektet som er blitt gjennomført. Oppgavens omfang skal være på minst 4000 ord. Avsluttende eksamensoppgaven gis bokstavkarakter. Avsluttende eksamensoppgaven vektes med 40% i beregning av den endelige karakteren for studiet.
 • Posteren skal presenteres ved den siste samlingen. Posteren lages av prosjektgruppen og er en visuell presentasjon av prosjektet på en plakat. Posterpresentasjonen skal gjennomføres hele gruppen og skal holdes innenfor en ramme på 30 minutter. Poster samt presentasjonen gis bokstavkarakter. Denne karakteren vektes med 10% i beregning av den endelige karakteren for studiet.
 • Alle deler skal være bestått for at emnet skal være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av to interne sensorer.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Kompetanselogg 3, 4 og 5
 • Prosjektlogg 3, 4 og 5
 • Diskusjonsinnlegg 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20
 • Egenvurdering
 • Praksislogg