Tredje veiledet praksis
2014-2015 - VPAIO4 - 15sp

Forutsetter bestått

VPAIO2 - Andre veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal etter endte praksisperiode ha nådd målene for videreutdanningen i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.
 Studenten skal kunne fungere selvstendig som funksjonsdyktig anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier.
 

 • Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
 - argumentere og utøve hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
 

 • Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
 - gi situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
 - på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre
 

 • Ansvar for egen læring og fagutvikling. Studenten skal:
 - vise evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis
 - identifisere behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleien
 

 • Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
 - ta ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
 - administrere seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
 - fungere i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
 

 Problemløsning .

 Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:  
 - kunne utføre anestesisykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
 - ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av anestesisykepleie til pasienten
 - utøve anestesisykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes
 - argumentere faglig og begrunne sine handlinger ut fra forskningsbasert kunnskap
 - ha handlingskompetanse og -beredskap relatert til spesielle utfordringer ianestesiavdelingen
 og prehospitalt
 - vise kunnskap innen anestesi relatert til aldersdimensjonen
 - bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
 - håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
 - dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
 - utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/ kritisk syk
 

 Student i intensivsykepleierutdanningen skal:  
 - utøve intensivsykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
 - ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivsykepleie til den komplekse intensivpasienten
 - argumentere faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
 - bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
 - håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
 - dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
 - utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk
 - utøve intensivsykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes
 

 Studenten i operasjonsykepleierutdanningen skal:  
 - utøve operasjonssykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
 - ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie til pasienten
 - argumentere faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
 - bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
 - håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
 - dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
 - utøve operasjonssykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk
 - utøve operasjonssykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes.
 

Emnets temaer

Tema fra hovedemne 1, 2 og 3 i Rammeplan for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  •  Simuleringsøvelser
  •  Skriftlig og muntlig refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Veiledet praksis vurderes av faglærer og kontaktperson i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått tredje veiledet praksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  •  Praksisstudieplan
  •  Ett fagnotat eller pedagogisk framlegg
  •  Ved hospitering: skriftlig refleksjon

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for arbeidskrav.