Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
2014-2015 - VPH3012 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL2031 Sykdomslære somatikk
 • SPL2041 Sykdomslære psykiatri
 • VPK2012 eller VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnska p - studenten

 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten

Ferdigheter - studenten

 • viser handlingsberedskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten
 • leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
 • anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
 • mestrer datasamling og rapportering
 • behersker elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av pasientrelatert informasjon mellom ulike tjenestenivåer og områder
 • viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
 • ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
 • viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted

Generell kompetanse - studenten

 • tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger
 • viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
 • opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Emnets temaer

 • Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
 • Undervisning og veiledning
 • Organisasjon og ledelse av sykepleie
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Simulering
 • Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
 • Pedagogisk framlegg for aktuelle målgrupper i kommunehelsetjenesten

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Se egen Vurderingsportefølje VPH 3012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Daglig veileder i praksisfeltet og kontaktlærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator ( Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon)

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen.