Veiledet praksis i kirurgi inkludert hospitering i operasjonsavdeling
2014-2015 - VPK2012 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL1004 Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
 • SPL1004 Medikamentregning
 • SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • SPL1012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
 • VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 eller PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronsik syke pasienter med kirurgiske lidelser.
 • beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdighet - studenten

 • gjennomfører sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
 • reflekterer over personlig og faglig utvikling.
 • gjennomfører datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
 • utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

Generell kompetanse - studenten

 • engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.
 • viser evne til hensiktsmessig tverrprofesjonelt samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
 • utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Gjennomføring av sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.