Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2014-2015 - VPM2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem
  • SPL1004 Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
  • SPL1004MED Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
-har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
-beskriver jordmors arbeidsområde

Ferdigheter - studenten
-deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med medisinske lidelser
-reflekterer over personlig og faglig utvikling
-foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
-utfører sykepleiehandlinger til mennesker uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet

Generell kompetanse - studenten
-engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
-viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
-utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser
Hospitering på føde-/barselavdeling.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPM 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2