Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2014-2015 - VPM2012 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1004 Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
  • SPL1004MED Medikamentregning
  • SPL1012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
  • SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
  • VPK2002 eller VPP 2002

Anbefalt forkunnskap

PRU 2002 og PRU 2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
- beskriver jordmors arbeidsområde

Ferdigheter - studenten
- gjennomfører sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- gjennomfører datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
- utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig tverrprofesjonelt samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.
Hospitering på føde-/barselavd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPM 2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM 2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.