Veiledet praksis i psykiatri
2014-2015 - VPP3002D - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL2031D Sykdomslære somatikk
 • SPL2041D Sykdomslære psykiatri
 • VPK2012 eller VPM2012

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdigheter - studenten

 • mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
 • underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
 • leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
 • anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
 • mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
 • utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
 • viser innsikt i hvordan e-Helse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
 • ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet
 • viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse - studenten

 • tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
 • viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
 • studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VP 3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2