Medievitenskap
2014-2015 - IMT1281 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten kan redegjøre for sentrale samfunnsmessige, teknologiske og innholdsmessige trekk i medieutviklingen. Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i mediene, og demonstrere en kritisk og reflektert innsikt i sentrale teorier og begreper knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Studentene skal ha opparbeidet breddekunnskap om temaer og teorier innenfor sentrale deler av medievitenskapen med hovedvekt på digitale medier. Studentene skal videre være i stand til å reflektere omkring medienes rolle i samfunnet. De skal være i stand til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. De skal også være i stand til å benytte essay som formell uttrykksform og beherske akademisk skriving.

Emnets temaer

 • Mediehistorie
 • Medienes rolle i samfunnet
 • Mediepolitikk
 • Publikumsdeltakelse og sosiale medier.
 • Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
 • Kommunikasjonsmodeller
 • Tegn, koder og tolkning
 • Fortellinger og narratologi
 • Vitenskapelige metoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Refleksjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 Individuell semesteroppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Semesteroppgave må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Levert og godkjent to definerte milepæler relatert til semesteroppgaven.

Læremidler

(vil bli revidert innen studiestart)

Artikler og bokkapitler

 • Orgeret, KristinSkare (red.) (2012) Norske Medier – journalistikk, politikk og kultur, Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Østbye H, Helland K, Knapskog K, Hillesund T (2007) Metodebok for mediefag, Fagbokforlaget