Akademisk lesing og skriving for mediefag
2014-2015 - IMT1461 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1281 Medievitenskap

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering. Kritisk og analytisk tenking er sentralt i akademisk lesing og skriving, studententen bevisstgjøres på dette samt får en innføring akademiske teksters kjennetegn og egenskaper.

Studenten skal kunne gjennkjenne og forstå gjennomføringen av faser i et vitenskapelig arbeid (teori-bygging, formulering av forskningsspørsmål, foreta relevante metodevalg, analyse og drøfting). Studenten skal kunne rapportere i henhold til vitenskapelige/akademiske normer, og bruke verktøy som assisterer med formattering av rapporten.

Emnets temaer

• Vitenskapsteori
• Valg og vurdering i forskningsprosessen
• Etisk kildebruk
• Introduksjon til ulike metoder (kvalitativ og kvantitativ)
• Akademisk skriving og rapportering

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

• Teoretisk 3 timers skriftlig eksamen (teller 50%)
• Individuell semesteroppgave (teller 50%)
• Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving - en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.
Østbye, H., Helland, K., Knapskog, K., Larsen, L. O., & Moe, H. (2013). Metodebok for mediefag (4th ed.). Bergen: Fagbokforlaget.