Algoritmiske metoder
2014-2015 - IMT2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering
 • REA1101 - Matematikk for informatikkfag
  eller
  REA2091 Matematikk 2 for data

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Bli kjent med, kunne forklare, anvende og i noe grad kunne omskrive en del standard algoritmer for bl.a. sortering, søking og grafhåndtering.
 • Beskrive og forklare ulike datastrukturer (arrayer/tabeller, lenkede lister, køer, stakker, trær og grafer).
 • Analysere avanserte og kompliserte (ikke-trivielle) problemstillinger, og finne algoritmen for å løse disse.
 • Anvende rekursiv tankegang/metode ved problemløsning og programmering.
 • Bruke abstraksjon ved konstruksjon av programmer.

Ferdigheter:

 • Skrive pålitelige og effektive/raske dataprogrammer.
 • Skrive programkoden som løser avanserte og kompliserte problemstillinger.
 • Håndtere avanserte datastrukturer (med særlig vekt på trær og grafer).

Generell kompetanse:

 • Har evnen til å tenke over og løse avanserte og kompliserte problemer.
 • Finne/spore opp annen/nyere kunnskap (her: algoritmer), resultater og forskning innen fagfeltet.

Emnets temaer

Teknikker og algoritmer:

 • Objekt-orientering
 • Abstrakte datatyper
 • Rekursjon
 • Søking
 • Sortering
 • Hashing
 • Komprimering

Datastrukturer:

 • Tabeller/arrayer
 • Stakk
 • Pekere og dynamisk allokering
 • Lister
 • Trær
 • Grafer (connectivity, vekting, rettet)
 • Nettverksflyt

Effektivitet:

 • Kompleksitet og O-notasjon
 • Tids- og plassforbruk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Læremidler

Lærebok kunngjøres ved semesterstart.
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG.
Faglærer. Annet utdelt litteratur/artikler/notater. Gjøvik: HiG.