Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I
2014-2015 - IMT2591 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

"Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) er tre emner som er koblet sammen med hverandre. Studentene kan jobbe med praktiske utviklingsprosjekter gjennomgående over flere av emnene. Noe av læringslitteraturen vil være overlappende. Og alle tre emnene har til felles at de trekker inn kunnskap fra alle andre emner studentene har i sitt studieløp, særlig med tanke på å øve seg i å velge riktig kunnskap i forhold til aktuell problemstilling. Samtidig har disse tre emnene hvert sitt tydelige særpreg, der det første gir oversikt over mediebransjen, det andre spisser seg mot innovasjon og medias plass i samfunnet, mens det tredje emnet retter seg inn mot prosjekter som blir en øvelse før bacheloroppgaven.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten vil etter gjennomført emne ha utviklet kunnskaper om innovasjonsprosesser og forretningsmodeller.

Kandidaten skal omsette teori om prosjektledelse til praktisk erfaring innenfor så vel prosjektgjennomføring som forretnings- og produktutvikling.

Kandidaten skal etter gjennomgått emne kunne utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Emnets temaer

  • Mediebedrifter som økonomiske enheter
  • Innovasjon og nyskaping
  • Praktisk markedsanalyse
  • Utvikling av forretningsplan
  • Produkt- og tjenesteutvikling

Utviklingsoppgaver som studentene jobber med i "Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosjektveiledninger og/eller formativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger. Selvstudier av oppgitt faglitteratur er også vesentlig, samt skriving av fagtekst tilknyttet semesteroppgave og refleksjonsnotat.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en innovasjonsstudie produsert i grupper på 2-4 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som omhandler både prosjektledelse og innovasjon (30%).

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor 
Skriftlig eksamen vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Læremidler

  • Küng-Shankleman, Lucy (2008), Strategic management in the media : from theory to practice
  • Krokan, Arne (2013), Nettverksøkonomi : digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
  • Schwebs, Ture og Helge Østbye (2007/2013), Media i samfunnet
  • IRM: Det norske reklamemarkedet. (Distribueres av kursansvarlig.)