Matematikk for spillprogrammering
2014-2015 - REA2061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 REA1101 Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Etter fullført kurs så skal studentene ha kunnskaper om:

 • Andvendelser av matematisk logikk
 • Algoritmer for veisøk
 • Matematikken som brukes I 3d-grafikk
 • Elementær mekanikk for spill
 • Rollen til matematikk I spillutvikling

Ferdigheter i:

 • Lage matriser for transformasjoner I tre dimensjoner
 • Løse skjæringsproblemer for banebevegelser
 • Lage løsninger for veisøk
 • Analysere spill ved hjelp av sannsynlighetsregning
 • Overføre matematiske beskrivelser til programkode

Generell kompetanse i:

 • Generell logisk og matematisk resonnering
 • Problemløsning og rigorøse beskrivelser av løsninger
 • Generell programmeringsevne
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk

Emnets temaer

 • Logikk
  • Logiske gåter
  • Introduksjon til logiske programmeringspråk
  • Parametrisk logikk
  • Bitvis logikk
 • Sannsynlighetsregning
  • Elementær sannsynlighetsregning og telling
  • Betinget sannsynlighet
  • Analyse av spill ved hjelp av Markov-kjeder
  • Forventningsverdi
 • Veisøk ved hjelp av A* algoritmene
 • Tredimensjonal geometri for 3d-grafikk
  • Transformasjoner, homogene koordinater.
  • Transformasjoner I 3d-grafikk
  • Komplekse tall og kvaternioner
  • Interpolasjon
  • Parametrisering av kurver og flater
  • Ray tracing
 • Mekanikk
  • Baner og bevegelseslikninger
  • Elastiske og uelastiske kollisjoner, kollisjonsdeteksjon
  • Invers kinematikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal examiner, together with external examiner once every three years, next time in 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Obligatoriske arbeidskrav

 Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Læremidler

 Utdelte kopier og notater