Praktisk modellering
2014-2015 - BIM1022 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering
 • BIM1012 Digital modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

 • Helhetlige, praktiske buildingSMART-kunnskaper og ferdigheter som er relevante for bygg- og anleggsbransjen, private entreprenørfirmaer og offentlig virksomhet
 • Kunnskap og ferdigheter for å utføre mer krevende B/A-oppgaver og ivareta lederfunksjoner i følge buildingSMART prinsipper hos byggherrer, konsulenter, arkitekter, entreprenører og i offentlige etater
 • Kunnskap om kravspesifikasjon til BIM og FDV-BIM
 • Erfaring med samhandling mellom ulik fag  i et BIM-prosjekt

Emnets temaer

 • Informasjonsorganisering
 • Modellering av bygg utvendig med egenskaper, samt terrengmodellering med egenskaper
 • Modellering av bygg innvendig med egenskaper
 • Modellering av nybygg kontra eksisterende bygg
 • Modellering av anlegg (samferdsel)
 • Bakkebasert laserskanning
 • Digital samhandling og dataflyt i henhold til standarder
 • Arbeid etter BuildingSMART-prinsipper inkludert informasjonsorganisering og leveranse

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), prosjektarbeid, samt veiledning til prosjektoppgaver.

Gruppearbeid.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

5  prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter til slutt. 3 av oppgavene løses i en større gruppe og evalueres samlet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Besvarelser vurderes av emnelærer
 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor, neste gang høsten 2018

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Eastman, Chuck; Teicholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2011): BIM Handbook. John Wiley & Sons, Inc ISBN 978-0-470-54137-1
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 • Eksisterende BIM-manualer og BIM-håndbøker
 • Diverse utdelte notater
 • Bruk av dataprogrammer som Revit, ArchiCad, Solibri, dRofus, Tida m.fl. etter behov.

Erstatter

BIM1021 Praktisk modellering (fra 2013/14)