Byggteknikk
2014-2015 - BYG1261 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som klima, fukt, energi, lyd og brann. Emnet tar også sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • beskrive fysiske fenomener som temperatur og varme
 • beskrive bygningsfysiske fenomener som energitransport og fukt og hvordan disse påvirker bygningskonstruksjoner
 • beskrive tradisjonelle bygningstekniske løsninger i tilknytning til gulv, vegger og tak
 • kjenne til beregningsmetoder gitt i Norsk Standard for dokumentasjon av energi- og lydkrav til bygninger
 • gjøre rede for hvilke konsekvenser dårlige bygningstekniske løsninger kan ha på innemiljøet
 • gjøre rede for bestemmelser i Byggteknisk forskrift som angår de løsninger som velges

Ferdigheter:

 • anvende Byggteknisk forskrift til kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
 • utføre laboratoriemålinger på et utvalg av bygningsfysiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • gjøre rede for utvikling av byggverk i Norge i et historisk perspektiv
 • kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Emnets temaer

Konstruksjonsprinsipper og begreper

Temperatur og varme

Grunnleggende bygningsfysiske forhold:

 • Vær og klima
 • Innemiljø
 • Varmeisolering
 • Fukt
 • Lyd
 • Brann

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for nettstudenter ved forhåndsinnspilte forelesninger som distribueres gjennom læringsplattformen samt veiledning både synkront og asynkront.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske arbeider som alle må være godkjent. 

Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid.

Læremidler

Espedal, Knut Jonas (2011). Bygningsfysikk . Byggenæringens Forlag.

Byggforsk kunnskapssystemer (studentabonnement bestilles gjennom høgskolen)

Ressurser tilgjengelig på nett som oppgis særskilt.