VA-teknikk for ingeniører
2014-2015 - BYG1351 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene har grunnleggende kunnskap om hydraulikk og vannkjemi med fokus på vannkvalitet, vannforurensning og rensemetoder samt bred kunnskap om ledningsnett for både vannforsyning og avløp.

Ferdigheter:

Videre skal studentene kunne

 • beskrive transportsystemer benyttet til drikkevann, spillvann og overvann
 • foreta elementær dimensjonering av ledningsnett
 • beskrive hovedkomponentene i et vannforsyningssystem

 • beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
 • beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
 • gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
 • gjøre et begrunnet valg mellom rensemetoder
 • gjøre rede for basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse:

 • formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon

Emnets temaer

 • Grunnleggende hydraulikk
 • Transportsystemer
 • Drift av VA-anlegg
 • Rensemetoder
 • Slam, FDV

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys som kombinert nettbasert og med ekskursjoner/samlinger. Forelesninger og veiledning skjer ved bruk av webkonferanseverktøy, og det vil arrangeres 2 - 3 ekskursjoner til renseanlegg i Mjøsregionen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Periodevis ekstern sensor, første gang i 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

2 - 5 obligatoriske arbeidskrav, deltakelse på eksursjoner

Læremidler

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk.