Bygningsfysikk
2014-2015 - BYG1371 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som klima, fukt, energi, lyd og brann. Emnet tar også sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • beskrive ulike lasttyper og hvordan byggverk prinsipielt utformes for å ivareta disse
 • forklare fysiske fenomener som temperatur og varme
 • forklare bygningsfysiske fenomener som energitransport og fukt og hvordan disse påvirker bygningskonstruksjoner
 • beskrive tradisjonelle bygningstekniske løsninger i tilknytning til gulv, vegger og tak
 • gjøre rede for hvilke konsekvenser dårlige bygningstekniske løsninger kan ha på innemiljøet
 • gjøre rede for bestemmelser i Byggteknisk forskrift som angår de løsninger som velges

Ferdigheter:

 • anvende beregningsmetoder gitt i Norsk Standard for dokumentasjon av energi- og lydkrav til bygninger
 • anvende Byggteknisk forskrift til kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
 • utføre laboratoriemålinger på et utvalg av bygningsfysiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • gjøre rede for utvikling av byggverk i Norge i et historisk perspektiv

Emnets temaer

 • Konstruksjonsprinsipper og begreper
 • Temperatur og varme
 • Grunnleggende bygningsfysiske forhold:
  • Vær og klima
  • Innemiljø
  • Varmeisolering
  • Fukt
  • Lyd
  • Brann

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med 10 – 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg tilbys 4 – 6 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta. Obligatorisk deltakelse på lab-øvelser.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

3-5 obligatoriske arbeider som alle må være godkjent. En del av dette innebærer obligatorisk laboratoriearbeid.

Læremidler

Trond Ramstad, Knut Ivar Edvardsen: Trehus .  Sintef Byggforsk

Espedal, Knut Jonas (2011). Bygningsfysikk . Byggenæringens Forlag.

Sears and Zemansky (2012). University Physics. Pearson.

Byggforsk kunnskapssystemer (studentabonnement bestilles gjennom høgskolen)

Ressurser tilgjengelig på nett som oppgis særskilt.

Erstatter

BYG1261 Byggteknikk