Materialer og konstruksjoner
2014-2015 - BYG2201 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG2251 Mekanikk

REA1141 Matematikk 1

BYG1261 Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN), for emnets temaer.

Etter fullført emne skal studenten kunne gjengi, forklare og analysere tøynings- og spenningsegenskapene for betong, stål og tre.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for de grunnleggende materialegenskapene til betong, stål og tre. 

Etter fullført emne skal studenten kunne, ved hjelp av det europeiske standardverket (NS-EN), dimensjonere enkle trykk- og strekkstaver og bjelker, av stål og tre.

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere bjelke- og dekkeelementer i slakkarmert betong, i både bruks- og bruddgrensetilstand.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Etter fullført emne skal studenten ha en overordnet forståelse for materialer og konstruksjonsteknikk.

Emnets temaer

  • Grunnleggende materialegenskaper for betong, tre og stål: spenning, tøyning, elastisitetsmodul, skjærmodul, klimatiskeeffekter og karakteristiske fastheter
  • Dimensjonering av bjelker og dekker i betong for moment, skjær, riss og nedbøyning, samt kontroll av forankring.
  • Dimensjonering av bjelker i tre for moment, skjær, vipping, nedbøyning og lokaleeffekter. Dimensjonering av staver i tre for aksiallast, tverrlast og kombinasjon.
  • Dimensjonering av bjelker i stål for moment, skjær, vipping og nedbøyning. Dimensjonering av staver i stål for aksiallast, tverrlast og kombinasjon. Tverrsnittsklassifisering.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, og kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger, hvorav alle unntatt en må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved undervisningsstart.

Erstatter

BYG2052 - Konstruksjonslære 1