Byggstatikk
2014-2015 - BYG2221 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG2251 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1
REA2071 Matematikk 2 for Bygg og Maskin

Forventet læringsutbytte

Emnet bygger videre på emnet Mekanikk og går dypere inn i statikk og fasthetslære. Elastisitetsteorien behandles mer grundig, og plastisitetsteori innføres.
Etter gjennomføring av emnet skal studenten kunne:

Kunnskap:
- gjøre rede for prinsipper som likevekt og elastisitet
- beskrive grunnleggende begreper som Euler–Bernoulli bjelketeori og Naviers hypotese
- forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses
- kjenne ulike metoder for beregninger av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
- gjøre rede for Tresca og von Mises kriterier for flytning, og bruken av disse

Ferdigheter:
- løse oppgaver med beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger
- løse oppgavene generelt, vha. bokstavregning, og kunne sette opp en generell momentligning
- benytte Mohr-diagrammet til å bestemme hovedspenninger
- løse sammensatte oppgaver, der både elastisitetsteori og plastisitetsteori benyttes

Generell kompetanse:
- kjenne til Matrisestatikk og muligheter for videre studier i bruk av Elementmetoder og konstruksjonsprogrammer

I tillegg skal studenten gjennom deltagelse i Idelab ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

• Bjelkemekanikk
• Superposisjonsprinsippet
• Nedbøyning/vinkelendring vha. krumningsflatemetoden
• Nedbøyning vha. differensial-likninger
• 3-momentlikningen
• Torsjon på sirkulære tverrsnitt
• Virtuelt arbeid / virkelig arbeid
• Enhetslastmetoden
• Plastisitet, øvre og nedre grenseteorem
• Kombinerte spenninger, elastisk og plastisk teori
• Mohr’s sirkel
• Tresca- og von Mises-kriteriene
• Skjærsenter
• Tøyningsanalyse
• Enkel innføring i matrise-statikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.
Emnets forelesninger på campus er åpne for alle. I tillegg finnes nettforelesninger i Fronter. Det gis veiledning på campus til oppsatte tider.
Det tilbys 3 til 4 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer. Periodevis bruk av ekstern sensor, neste gang i 2015. 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

Ukentlige øvinger (12-15 stk.), hvorav 75 % må være godkjent.
Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

Fridtjov Irgens (2005). Statikk, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.
Fridtjov Irgens (2006). Fasthetslære, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.
Kompendier av Harald Fallsen, HIG

James M. Gere, (eighth edition) Mechanics of Materials, Cengage Learning, USA
Per Kristian Larsen, (2013) Dimensjonering av stålkonstruksjoner, Akademika forlag

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 40% med BYG2042 Statikk.