VA-teknikk
2014-2015 - BYG2291 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene har grunnleggende kunnskap om vannforurensning og rensemetoder samt bred kunnskap om ledningsnett for både vannforsyning og avløp.

Ferdigheter:

Videre skal studentene kunne

 • beskrive transportsystemer benyttet til drikkevann, spillvann og overvann
 • foreta elementær dimensjonering av ledningsnett
 • beskrive hovedkomponentene i et vannforsyningssystem

 • beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
 • beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
 • gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
 • gjøre et begrunnet valg mellom rensemetoder
 • gjøre rede for basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse :

 • formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon

Emnets temaer

 • Grunnleggende hydraulikk
 • Transportsystemer
 • Drift av VA-anlegg
 • Rensemetoder
 • Slam, FDV

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys som kombinert nettbasert og med ekskursjoner/samlinger. Forelesninger og veiledning skjer ved bruk av webkonferanseverktøy, og det vil arrangeres 2 - 3 ekskursjoner til renseanlegg i Mjøsregionen.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

1 prosjekt, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

2 - 5 obligatoriske arbeidskrav, deltakelse på eksursjoner

Læremidler

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk