Materiallære for bygg
2014-2015 - BYG2311 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 BYG1371 Bygningsfysikk

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi innføring i oppbygging, bestandighet og teknologiske egenskaper for de vanligste bygningsmaterialene.
Studentene skal få forståelse for og kunnskaper om kvalitetskrav i henhold til aktuelle standarder og kjenne bransjens miljømål om energieffektivitet i hele materialets levetid.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskap:
- beskrive materialets oppbygging for henholdsvis tre, limtre, betong, stål og aluminium
- drøfte ulike teknologiske egenskaper som fasthet og brannmotstandsevne
- drøfte fuktvirkning, temperaturvirkning og ytre påvirkninger av kjemikalier og klima etc. hos forskjellige materialtyper
- begrunne valg av materialer til ulike konstruksjoner og formål

Ferdigheter :
- vise sammenhengen mellom valg av materialer, fysiske materialegenskaper og miljøhensyn
- anvende standard betegnelser for materialkvalitet
- identifisere spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger
- utføre laboratorieøvelser for de vanligste bygningsmaterialene
- anvende sentrale laboratorietester for fastlegging av betongens materialegenskaper

Generell kompetanse :
- gjøre rede for ulike materialers bærekraft i hele levetiden, fra uttak av råvarer, energieffektivitet i produksjon og bruk, og til sist gjenbruk og gjenvinning
- kjenne til ulike sekundære bygningsmaterialer som isolasjonsmaterialer, plate-materialer, plast- og fugematerialer og deres materialegenskaper

Emnets temaer

Materialer til bærende konstruksjoner, tre, limtre, betong, stål og aluminium:

  • Råvarer, oppbygging og produksjon
  • Belastning, spenninger, styrke og stivhet
  • Bestandighet og brannmotstandsevne
  • Miljøhensyn fra vugge til grav

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.
Emnet foreleses med 10 til 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Det tilbys 3 til 4 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.
Øvinger i laboratorie er en viktig del av emnet.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Periodevis ekstern sensor, første gang i 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må alle være godkjent:

  • 3 laboratorieøvelser dokumentert med rapport
  • 1 individuell oppgave
  • 1 gruppeoppgave med presentasjon i plenum

Læremidler

Kompendium utarbeidet av faglærer
Sandaker, Sandvik og Vik (2007): Materialkunnskap. Byggenæringens forlag
Fokus på tre: http://treteknisk.no/
Andre ressurser tilgjengelig på nett oppgis særskilt