Stål- og trekonstruksjoner
2014-2015 - BYG3281 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG2251 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1
BYG2201 Materialer og konstruksjoner
BYG2221 Byggstatikk

BYG1261 Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN), for emnets temaer.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne, ved hjelp av det europeiske standardverket (NS-EN), finne fram til en byggkonstruksjons dimensjonerende laster.

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere elementer, forbindelser, systemer i materialene stål og tre.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha inngående oversikt over stål- og trekonstruksjoners bæreevne.

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-2, NS-EN 1993-1-5 og NS-EN 1993-1-8.
Forbindelser, forskjellige former for stavknekking, dimensjonering i forskjellige tverrsnittsklasser, dimensjonering av enkeltelementer for brannkrav.

Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1 og NS-EN 1995-1-2.
Forbindelser, sammensatte trekonstruksjoner, dimensjonering av enkeltelementer for brannkrav.

Tema 3: Lastlære basert på NS-EN 1990:2002+NA:2008, egenlaster og nyttelaster ifølge NS-EN 1991-1-1, snølaster ifølge NS-EN 1991-1-3 og vindlaster ifølge NS-EN 1991-1-4.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, og kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 innleveringer, hvorav alle unntatt en må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved undervisningsstart.