Betongkonstruksjoner
2014-2015 - BYG3321 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG2251 Mekanikk
  • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

  • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
  • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for dimensjonering av betongkonstruksjoner.

Ferdigheter :
Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere bjelke- og dekkeelementer i slakkarmert betong, i både bruks- og bruddgrensetilstand.

Generell kompetanse :

Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over prinsippene bak betongkonstruksjoners bæreevne.

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

Betongkonstruksjoner ifølge NS-EN 1992-1-1:
- Dimensjonering av bjelke- og dekkeelementer i slakkarmert betong for moment, skjær, riss og nedbøyning, samt kontroll av armeringsforankring.
- Dimensjonering av trykkstaver mot knekking.
- Dimensjonering av fundamenter for moment, skjær og riss.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Periodevis ekstern sensor, første gang i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skriftlige/skrevne samt kalkulator, som ikke må kunne kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger hvorav alle unntatt én må være godkjent.
 

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG3211 Betongkonstruksjoner, og delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner