Elementbygg
2014-2015 - BYG3331 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG2251 Mekanikk
 • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

 • BYG3311 Tre- og stålkonstruksjoner
 • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
 • BYG1371 Bygningsfysikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for prinsippene for bære- og avstivningsystemene i komplette bygg.
 • Etter fullført emne skal studenten kjenne til prinsippene for utarbeidelse av tegninger og dokumentasjon i henhold til det europeiske standardverket (NS-EN).
 • Etter fullført emne skal studenten kjenne til prinsippene for BygningsInformasjonsModellering (BIM).

Ferdigheter:

 • Etter fullført emne skal studenten kunne anvende et modelleringsprogram for å utarbeide tegninger og dokumentasjon for et komplett bygg i henhold til det europeiske standardverket (NS-EN).
 • Etter fullført emne skal studenten kunne beregne bære- og avstivningssystemene for et komplett bygg i henhold til det europeiske standardverket (NS-EN).
 • Etter fullført emne skal studenten kunne bruke det europeiske standardverket (NS-EN) på en tilfredsstillende måte innefor temaene i emnet.

Generell kompetanse:

 • Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over prosjektering av komplette bygg.
 • Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over grunnprinsippene i BIM.

Emnets temaer

 • Bære- og avstivningssystemer for et elementbygg
 • Utarbeide tegningsgrunnlag for et helt bygg
  • BIM-modell
  • Form-, detalj- og armeringstegninger ut fra BIM-modellen
 • Utarbeide bøyelister for utvalgte komponenter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett. Det gis veiledning på campus til oppsatte tider.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Prosjektoppgave: Prosjektering av elementbygg (teller 60%)
 • Skriftlig eksamen (teller 40%)
 • Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Ekstern og intern sensor hvert 4. år, første gang 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skriftlige/skrevne samt kalkulator, som ikke må kunne kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

Læremidler oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG3271 BIM for byggkonstruksjon, og delvis BYG3211 Betongkonstruksjoner.