Elektronikk
2014-2015 - ELE1051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1042 Elektriske kretser eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper om anvendelse av halvledere og kunne bruke halvlederkomponenter i konstruksjon av grunnleggende elektroniske kretser.

Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling (Idelab-24).

Kunnskap

 • Kjenne til hvordan halvledere som dioder og transistorer er bygd opp og fungerer.
 • Kjenne til bruk av dioder for å lage likerettere, låsekretser, spenningsbegrensere og spenningsdoblere.
 • Kjenne til virkemåte til transistoren som forsterkerelement og svitsj.
 • Kjenne til koblinger med operasjonsforsterkeren og komparatoren.
 • Kjenne til virkemåten til ulike oscillatorkretser.
 • Kjenne til prinsipiell virkemåte for spenningsregulering med lineære og svitsjede strømforsyninger.
 • Kjenne til hvordan ulike støyformer opptrer i elektroniske systemer.
 • Kjenne til prinsipiell virkemåte for omforming mellom analog og digital spenning (ADC og DAC) og faselåste sløyfer (PLL).

Ferdigheter:

 • Kunne bruke dataverktøy for å simulere og konstruere elektriske kretser.
 • Kunne analysere årsaker til forskjeller mellom teoretiske konstruksjoner basert på ideelle modeller og praktiske konstruksjoner.
 • Kunne etablere en feilsøkingsprosedyre og følge denne i feilsøkingsprosessen.
 • Kunne rapportere sitt laboratoriearbeid i faglige rapporter.

Generelle kunnskaper:

 • Studenten skal kjenne norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgåes i kurset.

Emnets temaer

 • Dioder
 • Transistoren som forsterkerelement og svitsj
 • Operasjonsforsterker
 • Differensialforsterker
 • Effektforsterker
 • Oscillatorer
 • Spenningsregulatorer
 • Forvrengning og støy
 • A/D- og D/A-omformere
 • PLL

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet baserer seg i stor grad på at studenter skal kunne omsette teorien fra forelesningene til praktisk laboratoriearbeid ved å utføre laboratorieoppgaver. To til tre studenter jobber sammen på laboratoriet.

Emnet er tilrettelagt for nettstudenter. Nettstudentene må til campus 1 uke (5 dager) for å gjennomføre obligatorisk laboratorieoppgaver. Det kan avtales andre ordninger hvis det er praktisk og ressursmessig akseptabelt for høgskolen og studentene. Andre ordninger må avklares innen første måned av kurset.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen 5 timer (teller 51% av endelig karakter)
 • Individuell hjemmeeksamen 24 timer (Det trekkes ut 1 laboratorieoppgave som studentene skal skrive laboratorierapport til. Det er den innleverte laboratorierapporten som sensureres. Den teller 49% av sluttkarakteren i emnet.)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hver 4 gang kurset kjøres, neste gang i 2014/2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 5 øvingsoppgaver må være levert inn i henhold til gitte frister og være godkjent for å få gå opp til skriftlig eksamen.
 • Alle laboratorieoppgaver må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til hjemmeeksamen.
 • Idélab 24: Studenten skal ha deltatt i et 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

"Electronic Devices" av Thomas L. Floyd, Prentice Hall, utgave 9.
Forskjellige kapitler fra Arne Wold sine "Elektronikk" lærebøker og kompendier - gis som pdf dokumenter.

Erstatter

Deler av ELE3321 Elektronikk 2 og Lineær Systemteori

Supplerende opplysninger

Inngår i campusstudier og fleksibel ingeniørutdanning