Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk
2014-2015 - ELE3331 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE3321 Elektronikk 2 og Lineær systemteori

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha gode kunnskaper i dimensjonering av reguleringssystemer og kompensasjonsmetoder, samt oversikt over moderne metoder som tilstandsrom modeller, multivariabel regulering og estimeringsteknikk. 

Etter fullført emne skal studentene kjenne til de mest vanlige metoder for måling av tilstander for prosessinstrumentering med hovedvekt på elektroniske løsninger og informasjonsoverføring

Kunnskap:

 • Kjenne til seriekompensasjon
 • Kjenne til kaskaderegulering og forholdsregulering
 • Kjenne til tilstandstilbakekobling
 • Kjenne til ikke minimum fasesystemer
 • Kjenne til ulineariteter i reguleringssystemer
 • Kjenne til digitale reguleringssystemer
 • Kjenne til grafisk programmering
 • Kjenne til standardisering i instrumenteringsverdenen
 • Kjenne til grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som: nøyaktighet, konformitet, linearitet, oppløsning, repeterbarhet
 • Kjenne til usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse og statistisk prosesskontroll
 • Kjenne til deteksjon av: Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
 • Kjenne til metoder for signaloverføring og standarder
 • Kjenne til teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Ferdigheter:

 • Kunne beregne reguleringssløyfer med foroverkobling og tilbakekobling
 • Kunne benytte ulike metoder for beregning av regulatorparametere
 • Kunne utføre simulering i MatLab og programmering i LabView
 • Kunne programmere signal og overvåkingssystemer 

Generell kompetanse:

 • Anvendelse av dataverktøy
 • Beregning av reguleringssystemer

Emnets temaer

 Reguleringstekniske tema:

 • Seriekompensasjon
 • Regulering med foroverkobling
 • Kaskaderegulering
 • Forholdsregulering
 • Tilstandstilbakekobling
 • Ikke minimum fasesystemer
 • Tilstandsrom modeller
 • Multivariabel regulering
 • Ulineariteter i reguleringssystemer
 • Digitale reguleringssystemer
 • Simulering i MatLab

Instrumeteringstekniske tema:

 • Standardisering
 • Usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse, statistisk prosesskontroll
 • Grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
 • Deteksjon av: Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
 • Metoder for signaloverføring og standarder
 • Teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer
 • LabView

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 100 %)
 • Obligatoriske øvinger/labarbeid må være bestått før skriftlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2014/2015 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Reguleringsteknikk delen: 7 øvingsoppgaver hvorav minst 5 må være godkjent. I tillegg kommer en obligatorisk lab-oppgave.

Instrumenteringsteknikk delen: 6 øvingsoppgaver hvorav minst 4 må være godkjent.

Læremidler

Kompendium i Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk.

Supplerende lærebøker:
Praktisk reguleringsteknikk, v/Finn Haugen

LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop, National Instruments  , ISBN-10: 0132141299
Instrumenteringsteknikk av Odd Arild Olsen, Tapir forlag