Vind og vannkraft
2014-2015 - ENE2001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ENE1031 Andre fornybare energiformer
 • ENE1051 Vannkraftanlegg

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal kjenne til:

 • Regulering av vind og vannkraft
 • Vindforhold
 • Virkningsgrader
 • Vindteknikk
 • Vindteknologier med strømningsteknikk
 • Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig

Generell kompetanse:
Studenten skal ha generell kunnskap om anvendelse av GIS og GIS-verktøy for kartlegging og utbygging av nye områder

Emnets temaer

 • Regulering av vind og vannkraft
 • Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig
 • Anvendelse av GIS i forhold til data oversikter for utbygging av nye områder
 • Vindteknologier med strømningsteknikk
 • Vindforhold
 • Virkningsgrader
 • Vindteknikk

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

noen utvalgte tema undervises på engelsk

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen , 4 timer (teller 60 %)

En prosjektoppgave (teller 40 %)

Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor

Læremidler

Oppgis ved semesterstart