Grunnleggende landmåling 1
2014-2015 - GEO1191 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper i å:

 • anvende grunnleggende landmålingsmetoder
 • bruke vanlig oppmålingsutstyr
 • utføre manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning.
 • utarbeide dokumentasjon og forstå standardene.

Ferdigheter i å:

 • arbeide med aktuelle måleinstrumenter

Generell kompetanse:

 • mestre grunnleggende bruk av oppmålingsutstyr og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport.

For studenter på Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektledelse, kommer følgende læringsutbytte i tillegg under generell kompetanse:

 • studenten ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 • Instrumentlære:
  • Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring):
  • Dokumentasjon av instrumentkontroll
 • Målelære:
  • Nivellement
  • Innmåling med totalstasjon
  • Polar utsetting
  • Frioppstilling
  • Enkel satellittmåling med RTK
  • Stikking av byggakser
 • Beregningslære:
  • Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
  • Dokumentasjon
  • Standarder, Geodatastandarden
 • Nøyaktighetslære:
  • Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
  • Feiltyper, og gardering mot feil
  • Middeltall
  • Standardavvik
  • Normalfordeling
  • Feilforplanting
  • Kort introduksjon til utjevning av målinger
 • Andre temaer:
  • Tolkning av tegninger
  • Digital dataflyt mellom PC og målebøker
  • Rapportering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Campus studenter: Forelesninger, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.
Nettbasert studenter: Nettbasert Læring, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

4 digitale flervalgstester

Alle testene må bestås, minimum 75 % må være rett. Hver test har en varighet på 10-15 minuter. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte testene.

Test som ikke bestås, vil etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang høsten 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 4 oppgaver i form av rapporter fra praktisk arbeid
 • Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid
 • Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart

• 3IKK. Kravet gjelder ikke for studenter som tar emnet som en del av et nettbasert studium. Kravet gjelder heller ikke hvis 3IKK er tatt i et annet emne.
• Bachelor i geomatikk, 1. semester
• Årsstudium i landmåling
For studenter på Bachelor i ingeniørfag bygg:
• Idelab 24. Kravet gjelder ikke for studenter som tar emnet som en del av et nettbasert studium. Kravet gjelder ikke hvis Idelab 24 er tatt i et annet emne.
• Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektledelse/ anleggsledelse, 3. semester
• Bachelor i ingeniørfag bygg, landmåling, 3. semester

Læremidler

Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett.
Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
Instrument og programvare manualer