Geografisk datafangst 1
2014-2015 - GEO1271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • beskrive de viktigste prinsippene for modellering av geografisk informasjon.
 • gjøre rede for norske standarder for geografisk informasjon.
 • kjenne til internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • gjøre rede for de mest sentrale datafangsmetodene for landkartlegging.
 • beskrive kvalitet og bruksområder for geografiske data.
 • kjenne til ulikt fotogrammetrisk utstyr
 • kjenne til prinsippene for produksjon av ortofoto og laserdata fra fly og bil

Ferdigheter:

 • gjennomføre og tolke resultatene fra en kartkontroll.
 • lage en enkel flyplan for flyfotografering
 • lage en rasteradministrator for digitale bilder / ortofoto

Generell kompetanse:

Emnets temaer

 •  Modellering av geografisk informasjon
 •  Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
 •  Norske og internasjonale standarder for geografisk informasjon
 •  Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri, fotogrammetrisk feltarbeid, flyfotografering, flyplanlegging, aerotriangulering og blokkutjevning
 •  Fotogrammetrisk geodataregistering/produksjon, utstyr og metoder (autograf, analytt, DFA)
 •  Ortofoto
 •  Flybåren laserskanning
 •  Satellittfjernmåling
 •  Pictometri

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 •  Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7)
 •  Statens Kartverk (2003): Standarden Kart og geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 •  Statens Kartverk: Standard for kontroll av geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 •  Fotogrammetri for landmålere, Dag Norberg
 •  Diverse utdelt materiell/notater

Erstatter

Emnet kan erstatte GEO1271F.