Grunnleggende landmåling 3
2014-2015 - GEO2282 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1191 Grunnleggende landmåling 1 og GEO1201 Grunnleggende landmåling 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Forståelse av det matematiske/geometriske grunnlaget til jordas figur, samt koordinatsystemer og kartprojeksjoner.
Forståelse av mer avanserte målemetoder ved hjelp av totalstasjon og GNSS
Ferdigheter
Praktisering av målemetoder innen landmåling til planlegging, utføring og dokumentasjon av realistiske oppgaver i henhold til gjeldende kvalitetsstandarder.
Gjennomføre analyse av måledata og grunnlagspunkter
Generell kompetanse
Studentene skal ha god kompetanse innen mer avanserte landmålingsteknikker som er nødvendig for arbeidslivet

Emnets temaer

-Instrument kontrol
-Skanning med Totalstasjon
-Datum og kartprojeksjoner, høydesystemer
-Nøyaktighetslære 3
-GNSS
-Transformasjoner
-Grunnlagsmålinger
-Programvare (Gemini, GisLine)

Målelære

  • Temaer her fokuserer på instrument- og målingssystemenes anvendelsesmetoder innenfor standardenes kvalitetskrav
  • Instrument kontrol
  • RTK utjevning
  • Skanning med totalstasjon
  • Gunnlagssnett
  • Transformasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

  •  Oppgaveløsning (teller 40%)
  •  Muntlig, individuell utspørring (teller 60%)
  •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= ca 5-7 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang våren 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 - Iliffe, J. & Lott, R. (2008). Datums and Map Projections for remote Sensing, GIS and Surveying. Scotland, UK: Whittles Publishing. (ISBN: 978-1-904445-47-0).
 - Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 - Statens kartverk (2005). Geodatastandarden
 - Statens kartverk (2001). Geodatastandarden, grunnlagsnett
 - Statens kartverk (2005).Satellittbasert posisjonsbestemmelse
 - Statens kartverk (1999). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
 - Statens kartverk (2004). Koordinatbasert referansesystem
 - Instrument og programvare manualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler).
 - Egne kompendier og notater
 

Erstatter

GEO2281 Praktisk landmåling