Geomatikk prosjektoppgave
2014-2015 - GEO3092 - 10sp

Forutsetter bestått

Bestått minimum 30 studiepoeng fra Geomatikk eller bygg-emner.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk vurdering
kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger

Ferdigheter
ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk måte

Generell kompetanse
bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser

Emnets temaer

Det faglige innholdet vil bli definert individuelt og tilpasset emnets arbeidsmengde.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt-dokumentasjon/rapport. Antall prosjekt: 1

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høst 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Innlevering av prosjektplan som må godkjennes for å starte arbeidet.
  • Kommunikasjon med tildelt veileder

Læremidler

Avtales avhengig av prosjektoppgavens tema.