Økonomistyring
2014-2015 - SMF1042 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kunnskaper: Kunne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori slik at studiets etterfølgende økonomiske emner kan forstås.
  • Ha oversikt over og kunne prosesser og metoder ved bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.

Ferdigheter:

  • Løse bedriftsøkonomiske problemstillinger ut fra bedriftsøkonomisk vinkling.
  • Gjennomføre enkle regnskapsanalyser ut fra bedriftens finansregnskap.

Generell kompetanse:

  • Forstå hvilke data som er nødvendige og relevante for å utføre kostnads- og inntektsberegninger, grensebetraktninger, produktkalkyler, investeringsanalyser, planlegging og budsjettering.
  • Ta hensyn til den etiske dimensjonen.

Emnets temaer

  • Økonomi og bedrift, herunder den etiske dimensjonen.
  • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger.
  • Inntektsdannelsen. 
  • Bedriftens kostnader.
  • Finansregnskapet.
  • Analyse av finansregnskapet.
  • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur.
  • Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
  • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder.
  • Kalkulasjon i industribedriften.
  • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
  • Kalkulasjon i handelsbedrifter.
  • Prissetting.
  • Kostnad - resultat - volumanalyse.
  • Produktvalg.
  • Investeringanalyse.
  • Relevante kostnader og beslutningsproblemer.
  • Planlegging og budsjettering.
  • Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll. 
  • Styring, oppfølging og kontroll.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det tilbys to frivillige tester i løpet av semesteret. Disse vurderes og karaktersettes, slik at studenten kan få en oppfatning av egen faglige status. Disse karakterene inngår ikke i emnets sluttkarakter.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

  • Intern sensor
  • Ekstern sensor høst 2016.
  • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

  • Ordinær kontinuasjon.
  • Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator.
  • Rentetabell.
  • Lovsamling og/eller enkeltlover (ikke Ottesen og Øyen Samling av lover, forskrifter o.l.) 

Obligatoriske arbeidskrav

  • 3 av 4 obligatoriske oppgaver må være godkjent. Leveres i grupper på 3 studenter pr. gruppe. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene. Avvik fra 3 gruppemedlemmer må godkjennes av emneansvarlig på forhånd.
  • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet. 

Læremidler

  • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6.
  • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0.
  • Lovsamling og/eller enkeltlover.