Organisasjon og ledelse
2014-2015 - SMF1071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 Økonomistyring.

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier. 
 • Kunne analysere, vurdere og anvende aktuelle teorier i konkrete ledelsessituasjoner.
 • Opparbeidet bevissthet og etisk holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.

Emnets temaer

 • Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur og etikk
 • Makt og konflikt i organisasjoner
 • Organisasjon og omgivelser
 • Organisasjon og individ
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • Beslutningsprosesser i organisasjoner
 • Læring og innovasjon
 • Endring av organisasjoner
 • Ledelse i organisasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ingen kontinuasjonseksamen.
 • Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved gjentak av eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjente obligatoriske oppgaver der 2 av 3 må være godkjent. Leveres i grupper på 4-5 studenter. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene.
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.

Læremidler

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1445-7.
 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1446-4.