Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder
2014-2015 - SMF1181 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Ferdigheter i vitenskapelig metode:
Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å identifisere, planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Kunnskaper om vitenskapelig metode:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om innholdet i vitenskapelige metoder som omfatter:(1) formulering av problemstilling, (2) identifisere objekt og teoretiske variable, (3) operasjonalisere teoretiske vaiable ved å definere validitet og reliabilitet.

Emnets temaer

 • Vitenskapelige metoder:
  • Problemformulering.
  • Det teoretiske arbeidet med problemstillingen.
  • Undersøkelsesopplegget.
  • Datakilder.
  • Datainnsamling.
 • Kvalitetsledelse:
  • Organisering i prosesser, prosessforståelse og - analyse.
  • Organisering av forbedringsprosjekter.
  • Kvalitetssystemer.
  • Egenskaper ved kvalitetsledelse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

•12 timers hjemmeeksamen i gruppe i kvalitetsledelse (teller 50%)
•Skriftlig eksamen, 3 timer i vitenskapelige metoder (teller 50%)
•Begge deler må bestås separat

Eksamen i kvalitetsledelse avholdes ca midtveis i semesteret.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære avvikling av emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringer; én i kvalitetsledelse og én i vitenskapelige metoder.

Læremidler

A forske på samfunnet, En innføring i vitenskapelig metode, Knut Halvorsen, ISBN 978-82-02-28194-6

Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 / ISBN-10: 0538469374

Supplerende opplysninger

Erstattes av SMF1182 og SMF1183.