Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder
2014-2015 - SMF1181F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Ferdigheter i vitenskapelig metode:
Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å identifisere, planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Kunnskaper om vitenskapelig metode:
Studenten har grunnleggende kunnskaper om innholdet i vitenskapelige metoder som omfatter:(1) formulering av problemstilling, (2) identifisere objekt og teoretiske variable, (3) operasjonalisere teoretiske variable ved å definere validitet og reliabilitet.

Emnets temaer

Vitenskapelige metoder:

  •  Problemformulering.
  •  Det teoretiske arbeidet med problemstillingen.
  •  Undersøkelsesopplegget.
  •  Datakilder.
  •  Datainnsamling.

Kvalitetsledelse:

  •  Organisering i prosesser, prosessforståelse, og - analyse.
  •  Kvalitetssystemer.
  •  Egenskaper ved kvalitetsledelse.
  •  Organisering av forbedringsprosjekter.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

•Hjemmeeksamen i kvalitetsledelse i grupper eller individuelt 12 timer (teller 50%)
•Skriftlig eksamen, 3 timer i vitenskapelige metoder (teller 50%)
•Begge deler må bestås separat

Eksamen i kvalitetsledelse avholdes ca midtveis i semesteret.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer; en i kvalitetsledelse og én i vitenskapelige metoder.

Læremidler

Kvalitetsdelen av emnet: Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 / ISBN-10: 0538469374
Vitenskapelige metoder: Å forske på samfunnet, Knut Halvorsen, ISBN 82-02-22654-6

Supplerende opplysninger

Erstattes av SMF1182F og SMF1183F.