Merkevarebygging
2014-2015 - SMF1261 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
 * God kunnskap om sentrale teorier for utvikling og ledelse av merkevarer
 * Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i dagens samfunn
 * Kjenne til oppdatert forskning innenfor fagfeltet

Ferdigheter:
 * Kunne anvende sin kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging i yrkeslivet på en god måte
 * Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:
 * kunne forstå, formidle og diskutere grunnleggende teori innen merkevarebygging
 * kunne diskutere og vurdere etiske dilemmaer innenfor emnet
 * kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon (dette gjelder kun for studenter i Bachelor i økonomi og ledelse og Bachelor i teknologidesign og ledelse)

Emnets temaer

 * Introduksjon til merkevarebygging
 * Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter
 * Merkets posisjon hos kunder og marked
 * Merkekjennskap
 * Merkeassosiasjoner
 * Merkeevaluering
 * Relasjonelle aspekter ved merkevarer
 * Merkeposisjonering
 * Merkeelementer
 * Vekststrategier for merker
 * Styring av merkeportefølje
 * Kommunikasjon av merkevarer
 * Merkesamarbeid

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning og veiledning.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 5. år, neste gang vår 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis to obligatoriske arbeidskrav som skal løses i grupper. Omfang opplyses ved utlevering.
Begge obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg:
Studenter på Bachelor i økonomi og ledelse og Bachelor i teknologidesign og ledelse skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid. Gruppearbeidet krever obligatorisk frammøte.

Læremidler

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. (2. utgave). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Vitenskapelige artikler

Anbefalt litteratur:

Lindstrom, Martin ( 2005). BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av våre fem sanser: berøring, lukt, smak, hørsel og syn. Oslo: N.W.Damm & Søn
Bjerke, Rune og Nicholas Ind (2007). Organisasjonsdrevet merkevarebygging.Oslo: J.W.Cappelens Forlag