Finansregnskap
2014-2015 - SMF2151F - 10sp

Forutsetter bestått

 •  SMF1042F Økonomistyring.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskap om finansregnskapsteori og praksis.
 • Kjenne prosesser og aktiviteter som inngår i bedriftens regnskapsfunksjon, økonomifunksjon og internkontroll.

Ferdigheter:

 • Lese, føre og analysere bedriftens offisielle regnskap.
 • Utarbeide enkle årsoppgjør og årsregnskap i tråd med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder.

Generell kompetanse:

 • Opparbeide bevisst etisk holdning til regnskapsfunksjonen og dennes etterrettelighet.

Emnets temaer

 • Del 1: Grunnleggende regskapsforståelse med innføring i bokføring etter det dobbelte bokholderis prinsipp. Regler om bokføring og dokumentasjon av  regnskapsopplysninger. Innføring i årsregnskap. Regnskapsanalyse.
 • Del 2: Innledning og sammendrag. De formelle rammebetingelsene. Intern kontroll - behov, formål, etikk og ansvar. Komponentene i den interne kontrollen. Regnskapssystemet. Regnskapets kvalitetskrav. Regnskapsrutinene. Bruk av ekstern regnskapsfører. Årsavslutningen.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.
 • Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor vår 2017.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator.
 • Lovverk og/eller enkeltlover.
 • Regnskapsstandarder NS4101 og 4102.
 • Tabeller for avslutning av regnskapet tabellarisk eller ved hovedbok. 
 • Ikke Ottesen og Øyen, Samling av lover, forskrifter o.l.

Obligatoriske arbeidskrav

 •  To obligatoriske innleveringer (begge må være godkjent).

Læremidler

 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, 4. utgave, 2014 ISBN 978-82-450-1568-3.
 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgaver med løsninger, Fagbokforlaget, 4. utgave, 2014 ISBN 978-82-450-1569-0.
 • Moen, Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn, Regnskapsorganisering, Cappelen DAMM, 6. utgave, 2014 ISBN 978-82-02-42896-9.
 • Diverse lover og regnskapsstandarder oppgis ved studiestart.