Ledelse og organisasjonspsykologi
2014-2015 - SMF2191 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
 • SMF 1301 Bedrifts- og forretningssystemer
 • SMF1212 Prosjektledelse 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:  

 •   Gjøre rede for forholdet individ og organisasjon med hensyn til følelser, motivasjon, personlighet, konflikt og samhandling, foruten kreativitet og beslutninger.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved læring, læring i organisasjon og organisasjonslæring og kunnskapsledelse.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved sosiale grupper, som strukturer og dynamikk.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved organisasjonskultur, endring og ledelse.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved kommunikasjon, det gjelder så vel formell som uformell og utfordringer/barrierer i kommunikasjonsprosesser og teknikker for å  overvinne disse.
 •   Gjøre rede for hva ledelse er, ulike ledelsesmodeller, formell og uformell ledelse og betydningen og egenskaper ved samarbeid og samspill.
 •   Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
 •   Kjenner til etiske retninger og problemstillinger om samfunnsansvar

Ferdighet:

 • Utvikle selvstendig kritisk tenkning knyttet til etiske dilemmaer
 • Evne til skriftlig og muntlig formidling og presentasjon av sentrale tema i faget.

Generell kompetanse:

 • Være seg bevisst samspillet mellom tillit og makt og effekten på en virksomhetskultur.
 • Være seg bevisst etiske dilemmaer innen organisasjon og ledelse.
 • Vurdere og avveie bruken av ulike lederskapsformer.

Emnets temaer

Psykologi, individ og organisasjon

 •  Motivasjon
 •  Emosjoner, stress, konflikt og håndtering
 •  Personlighet
 •  Persepsjon og handling
 •  Kreativitet og beslutninger

Læring og læringsprosesser

 •  Læring og individ
 •  læring i organisasjoner
 •  Lærende organisasjoner
 •  Kunnskapsledelse

Sosiale prosesser og etikk

 •  Holdninger og etikk
 •  Grupperdynamikk og etikk
 •  Verdier, kultur og etikk

Styringsprosesser og etikk

 •  Kommunikasjon
 •  Ledelse
 •  Etikk og samfunnsansvar
 •  Tillit, makt og etikk

Ledelse i teori og praksis

 •  ulike tilnærminger
 •  kultur og lederskap
 •  ledelse og etikk

Essayskriving

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet anvender ulike pedagogiske metoder som forelesninger, case-studier, gruppearbeid og nettbasert læring. Det legges vekt på gjennom ulike metoder å oppøve studentene til egenaktivitet og derigjennom utvikle selvstendig og reflektert tilnærming til egen lederrolle, samt evne til å samhandle med andre i organisasjonen.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • To essay (teller 50%)
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50%)
 • Essayene må være bestått for å få gå opp til skriftlig eksamen
 • Både essayene og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essayene må tas på nytt ved neste ordinære gjennomkjøring.

Obligatoriske arbeidskrav

se vurderingsform

Læremidler

 Psykologi i organisasjon og ledelse (2009), Kaufmann G. og Kaufmann A., Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0858-6
 Leadership (2013), Northouse, P. G., SAGE, ISBN 978-1452203409
 Litteratur ut over dette oppgis ved semesterstart