Dataassistert design
2014-2015 - TEK1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
 • Kjenne til vanlig brukte metoder for 3D modellering
 • Kjenne til kravene for 2D maskintegning etter Norsk Standard/ISO
 • Kunne vurdere konstruksjon og materialvalg med hensyn til bærekraft (Sustainability)

Ferdigheter:

 • Kunne beherske ’Feature-basert’, Parametrisk modellering
 • Kunne realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon
 • Kunne gjøre enkle simuleringer i modellen
 • Kunne designe kreative løsninger og visualisere disse

Generell kompetanse:

 • Kunne presentere og begrunne valg i form av rapporter
 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 1. Parametrisk modellering
 • 3D Solid modellering
 • Sammenstilling av deler
 • 3D simulering
 • 2D tegninger

 2. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
 3. Enkle elementanalyser, bærekraft
 4. Gjennomføring av Idé-lab24

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

For Fleksibel ingeniørutdanning:

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, det avholdes inntil 3 seminardager ifølge plan utlevert ved semesterstart. Oppmøte anbefales.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

For alle:

Emnet krever at programvaren Solid Works 2014 brukes for øvinger og innleveringer (gratis studentversjon tilgjengelig).

For Campus-studenter:

HiG har begrenset tilgjengelighet på PC'er, bruk av egen bærbar maskin kan bli nødvendig (anbefalt konfigurasjon, se Fronter).

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter settes på grunnlag av én avsluttende oppgave hvor øvrige obligatoriske innnleveringer kan tas med i en helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke godkjente innleveringer og arbeider må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

 • For Campus-studenter avholdes det inntil 3 obligatoriske seminardager ifølge plan utlevert ved semesterstart (forbehold om romtilgang ved høyt studenttall).
 • 2 større innleveringer må være innlevert ifølge plan og godkjent for å kunne ta den avsluttende oppgaven.
 • Idélab 24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart. Godkjent deltakelse kreves for å få tildelt karakter i emnet.

Læremidler

 Egne notater og videoer publisert på Fronter.
 Øvingsbok (nødvendig for innleveringer): Paul Tran; SolidWorks 2014, Part I Basic Tools, SDC Publications
 
Annet:
 SolidWorks Tutorials (elektronisk lærebok)
 SolidWorks for Designers 2003, (pdf-fil til fri distribusjon), CADCIM Techonologies
 Referansebok: Matt Lombard; SolidWorks Bible, Wiley, siste utgave

Erstatter

TEK1001 Dataassistert design