Fri form fremstilling
2014-2015 - TEK2082 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

TEK1002 Dataassistert Design

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
 ha kunnskap om metoder og teknikker for å designe NURBS-kurver og komplekse flater
 kjenne til metoder for evaluering av form
 kjenne til teknikker for digitalisering og 3D Printing
 
Ferdigheter
 kunne bruke 3D-verktøy for å bygge komplekse flatemodeller
 kunne bruke hybrid modellering med Solid og flatemodeller
 kunne skape modeller som kan fremstilles i plast og metall
 ha ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller
 kunne designe fotorealistiske scener

Generell kunnskap
 kunne beskrive metoder og begrunne valg i form av skriftlige rapporter

Emnets temaer

1. Grunnlag for flatemodellering
2. Skissere kurver i 2D med bruk av Splines
3. Skape form på flater, redigere flater
4. Sekundære formeverktøy for flater
5. Evaluere geometri
6. Master-modellering
7. Modellering ut fra digitaliserte data
8. Metoder for rask fremstilling av modeller og verktøy fra 3D-modeller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet krever at programvaren Solid Works 2014 brukes for øvinger og innleveringer (gratis studentversjon tilgjengelig). HiG har begrenset tilgjengelighet på PC'er, bruk av egen bærbar maskin kan bli nødvendig (anbefalt PC-konfigurasjon, se Fronter).

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter settes på grunnlag av én avsluttende, individuell oppgave hvor øvrige obligatoriske innnleveringer tas
med i en helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke godkjente innleveringer og arbeid må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

• Det avholdes inntil 3 obligatoriske seminardager ifølge plan utlevert ved semesterstart.
• 2 større innleveringer må være innlevert ifølge plan og godkjent for å kunne ta den avsluttende oppgaven.
 Obligatorisk laboratoriearbeid kan inngår i innleveringene.

Læremidler

 Solidworks Online Tutorials, SolidWorks (elektronisk øvingsfil), SolidWorks Corporation
 SolidWorks for Designers, kap 13 Surface Modeling, CADCIM Technologies
 

 Lærebok
 Matt Lombard: SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible, Wiley Publishing - leveres bare som E-bok
 
Øvingsbok (nødvendig for innleveringer):
Paul Tran: SolidWorks 2014 Part II - Advanced Techniques, SDC Publications

Erstatter

TEK2081

Supplerende opplysninger

Antall studenter er begrenset av laboratoriekapasiteten.